شناسا

تایید اصالت لوازم یدکی خودرو

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره شناسا در سال ۱۴۰۲

اولین جلسه هیئت مدیره شناسا در سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برگزار گردید.

اولین جلسه هیئت مدیره شناسا در سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ برگزار گردید. در این جلسه برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی و به تصویب رسید. همچنین مقرر گردید تا صورت سود و زیان شرکت به صورت ماهیانه در اختیار سهامداران شرکت از طریق گروه مربوطه قرار گیرد.