شناسا

جلسه مدیرعامل شناسا با ریاست و اعضا محترم اتحادیه مکانیک‌های تهران

جلسه مشترک بین مدیرعامل شناسا و ریاست و اعضای محترم اتحادیه مکانیک‌های تهران روز دوشنبه مورخ 07/03/1403 پیرامون نحوه اخذ کد شناسه خدمت برای اعضا محترم آن صنف برگزار گردید.

در این جلسه مدیرعامل شناسا در خصوص الزام دریافت شناسه خدمت مطالبی را ارائه نمودند و ریاست و اعضا محترم اتحادیه نیز نکاتی در این خصوص بیان فرمودند. در انتها مقرر گردید جلسه هماهنگی فیمابین اتحادیه و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با محوریت شناسا برگزار گردد تا برخی موارد و مسائل اتحادیه در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پس از آن، زمینه همکاری بین اتحادیه و شناسا جهت ارائه شناسه خدمت به اعضا صنف بر اساس توافقات حاصله در جلسه فوق‌الذکر اقدام شود.