شناسا

شرکت شناسا

جلسه اتاق فکر شناسا

جلسه اتاق فکر شرکت شناسا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ برگزار شد.

در این جلسه، در خصوص “شرکت در نمایشگاه‌های استانی، برگزاری نمایشگاه آنلاین، نحوه پژوهش‌های مورد نیاز بازار و نحوه انجام تحقیقات بازار” مورد بررسی قرار گرفت.